Wymiary kanału rodnego

Większość z wymiarów kanału rodnego może być oznaczona wyłącznie na zdjęciach rtg. Jedynie niektóre potrafimy ocenić w czasie badania wewnętrznego. Są to: 1. Sprzężna przekątna — przebiega skośnie od wzgórka kości krzyżowej (promontorium) do dolnego brzegu spojenia łonowego. Oceniamy ją w czasie badania wewnętrznego dotykając palcem środkowym promontorium, a na palcu wskazującym wyznaczamy dolny brzeg spojenia łonowego. Wymiar jej zwykle wynosi 12—13 cm. 2. Sprzężna położnicza — jej wymiar określamy po odjęciu 2 cm od wymiaru sprzężnej przekątnej. Można ją obliczyć również przez odjęcie 10 cm od długości sprzężnej zewnętrznej. Kanał miednicy składa się z 4 przestrzeni wyznaczonych przez 5 płaszczyzn. Oceniamy w nich następujące wymiary: 1. wymiar prosty — obliczamy od spojenia łonowego do kości krzyżowej, 2. wymiar poprzeczny — wytyczają punkty środków danych płaszczyzn i biegnie pomiędzy bocznymi ścianami miednicy, 3. wymiar skośny prawy (I) — biegnie od wyniosłości biodrowo-łonowej lewej strony do stawu krzyżowo-biodrowego prawej strony, 4. wymiar skośny lewy (II) — przechodzi analogicznie do drugiej strony. Wymiary przestrzeni wchodu. Przestrzeń ta jest ograniczona przez płaszczyznę przeprowadzoną na wysokości guzków łonowych i wzgórka kości krzyżowej oraz płaszczyznę przebiegającą przez linię graniczną. Przebiegają one równolegle. 1. Wymiar prosty płaszczyzny górnej biegnie od wzgórka kości krzyżowej do górnego brzegu spojenia łonowego. Nazywa się również sprzężną anatomiczną. Z niej obliczamy sprzężną położniczą odejmując 1 cm. Jest to wymiar przebiegający od promontorium do najbardziej wysuniętego miejsca na wewnętrznej powierzchni spojenia łonowego i wynosi 10—11 cm. 2. Wymiar poprzeczny wchodu przebiega między najbardziej oddalonymi punktami linii granicznych i wynosi 12 cm. 3. Wymiar skośny wchodu (prawy i lewy) przebiega między wyniosłością biodrowo-łonową a stawem krzyżowo-biodrowym strony przeciwnej i wynosi około 12—13 cm. Wymiary próżni miednicy. Próżnia jest największą częścią miednicy mniejszej. Zwykle dokonuje się jeszcze jej podziału na część górną i dolną. Linię podziału stanowi płaszczyzna próżni, która biegnie od wewnętrznej powierzchni spojenia łonowego do środka III kręgu krzyżowego oraz przez punkty środkowe stawu biodrowego. Obliczamy tu dwa wymiary: prosty i poprzeczny, które są równe i wynoszą 12 cm. Wymiary cieśni miednicy. Jest to dolna część próżni miednicy i znajduje się między jej płaszczyzną a płaszczyzną cieśni, która przebiega od dolnego brzegu spojenia łonowego do stawu między kością krzyżową i guziczną oraz przez kolce kulszowe. Wymiar prosty ma 11 cm, a poprzeczny (między obu kolcami kulszowymi) 10,5 cm. Ten ostatni wymiar wytycza granicę, w stosunku do której w czasie porodu określamy punkt prowadzący części przodującej. Wymiary wychodu miednicy. Określamy również dwa wymiary: prosty, biegnący od dolnego brzegu spojenia łonowego do końca kości guzicznej i wynoszący 9 cm, a po odgięciu tej ostatniej — 11 cm; poprzeczny wynosi 11 cm i biegnie między kolcami kulszowymi. Osią miednicy nazywamy linię przebiegającą przez środek wszystkich wymiarów prostych na poziomie płaszczyzn.

Możesz również polubić…