Odszkodowanie po śmierci ojca, organizacja pogrzebu

Każdemu z nas może przytrafić się pewne zdarzenie losowe, jakim jest, np. śmierć bliskiej osoby, w wyniku tragicznego wypadku samochodowego z czyjejś winy. Istnieją również inne sytuacje, w których giną nasi bliscy np. ojcowie.
Księga trzecia Kodeksu Cywilnego- „Zobowiązania”, a dokładnie jej tytuł VI. -Czyny niedozwolone, reguluje zobowiązania dłużników, wobec swych wierzycieli, którzy na skutek nawet spowodowanego nieumyślnego czynu niedozwolonego, ponieśli nie tylko straty materialne, ale i również moralne.
Zgodnie z art. 446§1- „Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł”, bez względu czy śmierć nastąpiła od razu, po zaistniałym wydarzeniu, czy może rozciągnęła się w czasie, członkowie najbliższej rodziny mogą domagać się poniesienia kosztów leczenia oraz pogrzebu bądź samego pogrzebu. Koszty pogrzebu to przede wszystkim: przewóz zwłok, wykupienie miejsca na cmentarzu, koszty nagrobka, czy też zorganizowanie poczęstunku dla bliskich, osoby zmarłej w dniu jej pogrzebu.
Z kolei art. 446§4 głosi, że „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednia sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. W tym wypadku chodzi o zadośćuczynienie, poniesione za ból oraz cierpienie osób najbliższych osoby zmarłej, które może obawiać się traumą po wypadku, czy też stanami depresyjnymi.
Naprawienie szkody nie powinno przyczynić się do wzbogacenia osób poszkodowanych, a jedynie do rekompensaty za wyrządzone szkody.
Należy jednak pamiętać, że roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 3 lat od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jego naprawienia, a wypadku zbrodni lub występku z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie, która tego przestępstwa dokonała.

Możesz również polubić…